cvičení ČJ

 

Český jazyk - cvičení

Obsah:

1. ročník

Skládání slov

2. ročník

Délka samohlásky
Slovo ve větě
Druhy vět
Význam slov
Slabiky dě, tě, ně
Slabiky bě, pě, vě, mě
Tvrdé, měkké souhlásky
Druhy slov
Spodoba

3. ročník

Vyjmenovaná slova

 

Skládání slov - 1. ročník


Cvičení můžete využít k procvičení skládání slov z písmen, ale také pro rozlišování podobných hlásek a písmen(l-r, sykavky, d-b-p).

 

a) Doplň slabiku

slabiky 1

slabiky 2

slabiky 3

slabiky 4

slabiky 5

č-c

č-š-ž

d-b-p

h-ch

z-s-ž-š

l-r

ř-ž

s-š

c-s

m-n

 

b) Slož slovo ze slabik

slož slovo 1

slož slovo 2

slož slovo 3

slož slovo 4

slož slovo 5

slož slovo 6

slož slovo 7

slož slovo 8

slož slovo 9

slož slovo 10

slož slovo 11

slož slovo 12

slož slovo 13

slož slovo 14

 

c) Skládání z písmen

4 písmena

4 písmena

4 písmena

4 písmena

4 písmena ...

5 písmen

5 písmen

5 písmen

5 písmen

5 písmen ...

6 písmen

6 písmen

6 písmen

6 písmen

6 písmen ...

7 písmen

7 písmen

7 písmen

7 písmen

7 písmen ...

8 písmen

8 písmen

8 písmen

8 písmen

8 písmen ...

 

d) Slovní had

had 1

had 2

had 3

had 4

had 5

had 6

had 7

had 8

had 9

had 10 ...

věta 1

věta 2

věta 3

věta 4

věta 5

 

e) Přesmyčky

přesmyčka 1

přesmyčka 2

přesmyčka 3

přesmyčka 4

přesmyčka 5

 

Délka samohlásky - 2.roč.

i-í

e-é

a-á

o-ó

u-ú-ů

y-ý

vše

 

Slovo ve větě - 2.roč.

pořadí slov 1

pořadí slov 2

pořadí slov 3

pořadí slov 4

pořadí slov 5

pořadí slov 6

pořadí slov 7

pořadí slov 8

pořadí slov 9

pořadí slov 10

pořadí slov 11

pořadí slov 12

pořadí slov 13

pořadí slov 14

pořadí slov 15

pořadí slov 16

pořadí slov 17

pořadí slov 18

pořadí slov 19

pořadí slov 20

 

Druhy vět - 2.roč.

tázací oznam.

rozkaz. tázací

rozkaz. oznam.

přací tázací

přací rozkaz.

přací oznam.

vše

vše

vše

vše

 

Význam slov - 2. roč.

a) protikladná slova

cvičeni 1

cvičeni 2

cvičeni 3

cvičeni 4

cvičeni 5

 

b)slova stejného významu

cvičeni 1

cvičeni 2

cvičeni 3

cvičeni 4

cvičeni 5

 

Slabiky dě, tě, ně - 2. roč.

de-dě

te-tě

>

ne-ně

dě-tě-ně

 

Slabiky bě, pě, vě, mě - 2. roč.

be-be

pe-pě

ve-vě

me-mě

 

Tvrdé a měkké souhlásky - 2. roč.

a) slabiky ži, ši, či, ři, ci, ji + hy, chy, ky, ry

Krátké / dlouhé

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

cvičení 4

cvičení 5

cvičení 6

 

Krátké a dlouhé (mix)

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

cvičení 4

cvičení 5

 

b) slabiky di, ti, ni + dy,ty,ny

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

cvičení 4

cvičení 5

 

c)všechny slabiky - ve slovech

slova 1

slova 2

slova 3

slova 4

slova 5

 

d)všechny slabiky - ve větách

věty 1

věty 2

věty 3

věty 4

věty 5

 

Druhy slov - 2. až 5. roč.

a)podstatná jména - slovesa

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

cvičení 4

cvičení 5

 

b)podstatná jména - slovesa - předložky

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

cvičení 4

cvičení5

 

c)podstatná jména - slovesa - předložky - přídavná jména - příslovce

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

 

d)podstatná jména - slovesa - předložky - přídavná jména - příslovce - číslovky

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

 

e)podstatná jména - slovesa - předložky - přídavná jména - příslovce - číslovky - zájmena (1-2-3-4-5-6-7)

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

 

f)všechny slovní druhy

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

cvičení 4

cvičení 5

 

Spodoba souhlásek - 2. roč.

P-B

T-D

F-V

S-Z

Ť-Ď

Š-Ž

CH-H

 

Vyjmenovaná slova - 3. roč.

a)slova

BY-BI

LY-LI

MY-MI

PY-PI

SY-SI

VY-VI

ZY-ZI

 

b)slovní spojení

BY-BI 1

BY-BI 2

BY-BI 3

LY-LI 1

LY-LI 2

LY-LI 3

MY-MI 1

MY-MI 2

MY-MI 3

PY-PI 1

PY-PI 2

PY-PI 3

SY-SI 1

SY-SI 2

SY-SI 3

VY-VI 1

VY-VI 2

VY-VI 3

ZY-ZI 1

 

c)věty

BY-BI

LY-LI

MY-MI

PY-PI

SY-SI

VY-VI

ZY-ZI

 

d)dvojice slov

Dvojice 1

Dvojice 2

Dvojice 3

Výukové materiály

 

Úvod


Křížovky


Cvičení z ČJ


Testy vědomostí


Čtení


Matematika


Pracovní listy


Přehledy


Angličtina


Náprava SPU


 

 

 

Odkazy

 

Čtení 1. ročník

 

Přehledy a cvičení

 

Gramatické testy I

 

Gramatické testy II

 

Gramatické testy III

 

Diktáty Ewa

 

Vyjmenovaná slova

 

Jazyková příručka

 

Pravidla pravopisu

 

ČJ pro 1. stupeň

 

Umíme česky

 

Moje čeština

 

Testy byly vytvořeny v programu HotPotatoes - http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/